(ar) علم الصوت (az) Akustika (be) Акустыка (bg) Акустика (bs) Akustika (ca) Acústica (cs) Akustika (cy) Acwsteg (da) Akustik (de) Akustik (el) Ακουστική (eo) Akustiko (es) Acústica (et) Akustika (fa) صداشناسی (fi) Akustiikka (fr) Acoustique (gl) Acústica (he) אקוסטיקה (hi) ध्वनिकी (hr) Akustika (ht) Akoustik (hu) Akusztika (io) Akustiko (it) Acustica (ja) 音響学 (kk) Акустика (ko) 음향학 (la) Acustica (lb) Akustik (lt) Akustika (lv) Akustika (ml) ശബ്ദശാസ്ത്രം (ms) Akustik (nds) Akustik (nl) Akoestiek (nn) Akustikk (no) Akustikk (pl) Akustyka (pms) Acùstica (pt) Acústica (ro) Acustică (ru) Акустика (sh) Akustika (si) ධ්වනි විද්යාව (simple) Acoustics (sk) Akustika (sl) Akustika (sq) Akustika (sr) Акустика (sv) Akustik (ta) ஒலியியல் (th) สวนศาสตร์ (tl) Akustika (tr) Akustik (uk) Акустика (ur) صدائیات (vi) Âm học (war) Akustika (zh) 声学 +/−

По завершенню Другої світової війни, почався бурхливий розвиток електроакустики після появи технології магнітного запису звуку. Створення комп'ютера призвело до впровадження цифрових технологій у процеси запису та відтворення звуків, особливо музики. З'явився новий різновид музики —комп'ютерна музика. Електронна обробка музичних сигналів визначила появу електронної музики. Зараз любителі прослухування музики у домашніх умовах, живуть в атмосфері дуже поширеної реклами технічних засобів відтворення звуку. Існують чисельні пропозиції Hi-Fi та Hi-End техніки, яка має забезпечувати відтворення звуку до його реального звучання під час запису. Відносно ефективності затрат виробників і покупців такої апаратури, існують певні сумніви. Вони об'єктивно пов'язані з тим, що оцінку якості звуку не можна провести у відриві від урахування акустичних властивостей приміщення, в якому відбувається прослуховування. Якість звучання може залежати навіть від положення слухача у кімнаті чи залі.


Из современной попсы Ёлка "Точки расставлены..." звучит шикарно на лампе, а вот например Винтаж "Sex" вообще никак, поскольку весь альбом построен на чётком ритме и он является той основой, на которую ложатся остальные звуки. И вот на лампе получается, что остальные звуки просто где-то хаотично висят, но целостной картины нет. Довольно неприятное и непонятное ощущение. Зато их первый альбом ("Криминальная любовь") звучит более, чем красиво. Так что дело даже не в жанре музыки и не в исполнителе, а в особенностях записи конкретного альбома.
Носовые гласные не терпят после себя гласных (попробуйте сами с носового перейти на гласную... ну, как? ;), а также удвоенных n или m. Если такое случается, носовой звук пропадает: prononcer [прононсе], promener [промёне] или [промне], sonner [соне]. Так, например, закономерно происходит, когда прилагательное в мужском роде заканчивается на носовой звук — добавление буквы "e" на конце слова для образования женского рода приводит к тому, что носовой звук пропадает: brun [brəñ] (коричневый) в женском роде превращается в brune [brün].
Главная задача при изучении английской фонетики – научиться произносить английские звуки не «по-русски», заменяя их на привычные нам звуки, а так, как эти звуки должны произноситься именно в английском. Несмотря на все различия в диалектах, английскому произношению присущи определенные особенности, которые очень желательно знать и говорить по-английски с учетом этих особенностей. При произнесении согласных необходимо следить за отличным от русского языка положением речевого аппарата (в этом нет ничего сложного и для каждого согласного есть достаточно простые описания этого положения), а при произнесении гласных помнить, что они парные и звуки в каждой паре должны быть четко различимы (точно так же, как в русском языке достаточно ясно различимы, например, звуки «ы» и «и»).
Explore the largest mod apk market – www.apkmodfree.com! Share your ideas, get new applications and share tips for apps. Find multiple links going to direct hosting and test obb on your phone. Read more details about each app, see screenshots or watch gameplay before you start playing the game and using our mods. Join gaming community and simply receive new addons everyday. 									

Для правильного звучания слова важны, разумеется, не только составляющие его звуки, но и куда падает ударение. Что касается ударений, в английском языке можно выделить три особенности. Во-первых, это наличие двойных ударений (чего нет в русском языке). Во-вторых, это изменение ударения в слове в зависимости от того, какой частью речи оно является (в русском языке такое тоже бывает, но при этом меняется и форма слова, в то время как в английском в ряде случаев меняется только ударение, а форма слова остается неизменной). И в третьих, как мы уже отмечали, очень важной особенностью английского языка является четкое произношение именно ударных гласных, в то время как гласные в безударных слогах должны звучать неясно, не акцентироваться.

Акустическая система. Представляет собой устройство, которое состоит из акустического оформления и установленных в него динамических головок. Большинство активных акустических систем с поддержкой Hi-Fi-технологии работают по многоканальному типу. Они оптимально подходят в качестве индивидуального средства для трансляции музыкальных файлов, а также для ТВ-подключения. Отличаются относительной простотой в подключении и неприхотливостью в эксплуатации.

Для вирішення широкого кола завдань прикладної гідроакустики 1956 року у Києєі було створено науково-технічний центр «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів» [32]. Для забезпечення центру кваліфікованими фахівцями у Київському політехнічному інституті було організовано підготовку гідроакустиків на кафедрі акустики під керівництвом професора М. І. Карновського. За роки діяльності в Інституті гідроприладів разом з низкою промислових підприємств було створено широку гаму акустичної техніки для військово-морського флоту СРСР та України.
Добавлю и я немного.. Сам большой любитель DVD-Audio + Sacd,в совокупности у меня в этих форматах видимо до 200 дисков. Конечно есть концерты на блюрэй в многоканала,в том числе и чисто аудио.. Что очень важно.. Брать акустику одной серии и брэнда,тогда сохранится манера подачи звука со всех направлений.. Исключения допустимы только для саба и колонок для Долби Атмос. Так как я большой любитель ленточных твиттеров,то и колонки выбрал такие. У меня 7 колонок Дали Айкон разных калибров,к примеру за спиной висят колонки на стене On Wall. Если покупать сейчас,то им есть замена в серии Оптигон. Таким колонкам нужен топовые ресивер как минимум,а в идеале АВ пред/проц + мощник..

Краткое описаниеАктивная акустическая система Clarity MAX15MH-S это, прежде всего отличное качество звучания в сочетании с доступной стоимостью. Двухполосная акустика имеет 15-дюймовый низкочастотный динамик, который включает в себя кевларовый диффузор и неодимовый магнит, а также однодюймовый компрессионный драйвер. Спереди динамики защищает надежная металлическа...

Краткое описаниеИнженеры JBL были пионерами в привнесении звучания мирового класса в течение многих десятилетий. Теперь с напольными громкоговорителями JBL Arena 180 Black тот же удивительный опыт приходит в ваш дом по цене, которая не прожжет дыру в бумажнике. 25-мм твитер с волнорезом High Definition Imaging вместе с двумя 178-мм НЧ-динамиками polycellulose...
Краткое описаниеНапольная акустика JBL STUDIO 270BK коричневый эспрессо оставляет после себя во всех отношениях положительные впечатления. Приятный лаконичный дизайн со скругленными ребрами, надежные, массивные ножки, высокие - 1010 мм - кабинеты. Запаса громкости в 200 Вт и приличного широкого диапазона частот (45 – 22 000 герц) в большинстве случ...

Довольно долго приглядывался к этой колонке - где-то год ходил облизывался, но смущала цена. В итоге, победил жабу и сделал себе подарок на День Рождения :))) И ни разу ещё не пожалел об этом. Более того, настолько проникся продукцией JBL, что спустя пару-тройку месяцев купил ещё и Charge3 и Flip3 в коллекцию. Касательно Charge2+, то юзаю колонку в основном на работе и заряда стабильно хватает на 12 часовую смену. Звук устраивает более чем: музыкальным слухом не обладаю, видимо медведь на ухо наступил, да еще и потоптался, паршивец. Поэтому говорить что-то о низких, верхних или средних частотах и прочих тонкостях не стану. Для меня, как простого обывателя, колонка звучит отлично и этого вполне достаточно. Резюмируя всё написанное, могу сказать уверенно одно: Charge2+ отличная колонка и полностью стоит своей цены.
×